Bursari Local Government Postal Code | ZIP Code1 min read

Yobe State Postal Code for all Local Government Areas

Important:

Please note that Bursari Postal Code is equivalent to Bursari ZIP Code. [1]

Bursari Local Government Postal Code | ZIP Code

Towns Postal Codes
1 Bade Gana 620103
2 Bayammari 620103
3 Bula 620103
4 Buruta 620103
5 Butsari 620103
6 Damana 620103
7 Damanawa 620103
8 Dambuk 620103
9 Danani 620103
10 Dapchi 620103
11 Gadiriri 620103
12 Gareji Tsamowa 620103
13 Garin Alhaji 620103
14 Garin Boka 620103
15 Garin Lamido 620103
16 Garindole 620103
17 Giljabi 620103
18 Giruwon 620103
19 Gojiji Korem 620103
20 Goroji 620103
21 Gruawa 620103
22 Guba 620103
23 Guji 620103
24 Gumsa Gama 620103
25 Jafinori 620103
26 Jibirinti 620103
27 Juluri 620103
28 Kajimaram 620103
29 Kariari 620103
30 Kindilwa 620103
31 Komandugu 620103
32 Kurnawa 620103
33 Massaba 620103
34 Shettimari 620103
35 Sundwa 620103
36 Warodi 620103
37 Yobe 620103